top of page

טקסט אורתודוכסי אשכנזי          Orthodox Ashkenazi        A 

 "This text is being used by the "Rabbinate of Tel-Aviv

בס"ד 
ב________ בשבת ________יום לחדש ________ שנת חמשת אלפים ושבע מאות ________
לבריאת עולם למנין שאנו מנין פה _________________. אנן סהדי איך ה"ה ________________
אמר להדא בתולתא מרת _______________ הוי לי לאנתו כדת משה וישראל, ואנא במימרא ובסיעתא דשמיא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין ומכלכלין וסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא, ויהיבנא ליכי כסף זוזי מאתן דחזי ליכי ומזוניכי וכסותיכי וספוקיכי ומיעל לותיכי כאורח כל ארעא. וצביאת מרת _____________ בתולתא דא והות ליה לאנתו. ודין נדוניא דהנעלת ליה בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא במאה זקוקים כסף צרוף. וצבי החתן הנ"ל והוסיף לה מדיליה עוד מאה זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן
סך הכל מאתים זקוקים כסף צרוף, ועוד הכניסה לו סך _______ והוסיף לה החתן כנגדן שליש העולה
לסך _______, סך הכל כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא דא עולים לסך ______________________
לבד כל בגדיה ותכשיטיה וחפציה השייכים לגופה. (התנאים שהותנו בינהם שרירין וקיימין, ואלו הן,
מעשה ידיה לו, מזונה וכסותה וכל צרכיה עליו, הדירה _________ הירושה וכל משפטי הכתובה,
כמנהג אשכנז ועפ"י תקנות שו"ם ולא ישא ולא יקדש שום אשה אחרת עליה בחייה כמנהג רגמ"ה ז"ל,
ולא ימכור ולא ימשכן שום חפץ מחפציה כי אם ברשותה ורצונה הגמור. ולא יפתנה ולא יסיתנה שתמחול לו
סכי כתובתה לא כולה ולא מקצתה ולא שום תנאי מתנאי הכתובה, ואם תמחול הרי המחילה ההיא בטלה מעכשיו כחרס הנשבר וכדבר שאין בו ממש ולא יעבור מאר"ץ והלאה ולא מצוא אמון והלאה ולא כדרך ים
כלל עד שיניח לה גז"כ עם ספוק מזונותיה כפי ראות עיני הבד"ץ). וכך אמר ה"ה ____________ חתן דנן, אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתאי בתראי להתפרע מכל שפר ארג
נכסין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא, נכסין דאית להון אחריות ודלית להון
אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא דא ואפילו
מן גלימא דעל כתפאי, בחיי ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם. ואחריות וחומר שטר כתובתא דא ונדוניא דין ותוספתא דא קבל עליו ה"ה __________ חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות דנהגין בבנת ישראל העשוין כתקון חז"ל, דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי בביטול וכו' ובפיסול וכו' וקנינא מן ה"ה ____________ חתן דנן למרת _____________ בתולתא דא על כל מה דכתוב ומפורש לעיל במנא
דכשר למקניא ביה
והכל שריר ובריר וקיים.

נאום________________________ עד 
נאום________________________ עד 
גם אני החתן מודה על כל הנ"ל ובאעה"ח יום הנ"ל 
 

 


טקסט אורתודוכסי ספרדי          Orthodox Sepharadi         B

"This text is being used by the "Rabbinate of Tel-Aviv

בס"ד
ב________ בשבת _________יום לחדש __________ שנת חמשת אלפים ושבע מאות __________ לבריאת עולם למנין שאנו מונין כאן ____________ _________________, אנן סהדי איך ה"ה __________ בן __________ למשפחת __________ אמר להדא כלתא מרת __________
בת __________ למשפחת __________ הוי לי לאנתו כדת משה וישראל. ואנא במימרא ובסיעתא דשמיא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסי יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין ומכלכלין וסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי כסף זוזי מאתיים דחזי ליכי ומזוניכי וכסותיכי וספוקיכי ומיעל לותיכי כאורח כל ארעא. וצביאת מרת __________ בת __________ כלתא
דא והות ליה לאנתו. ודין נדוניא דהנעלת ליה בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין במאני דלבושא בשמושי דירה ובשימושא דערסא [קבל עליו] במאה זקוקים כסף צרוף. וצבי החתן הנ"ל והוסיף לה מדיליה עוד מאה זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאתיים זקוקים כסף צרוף, ועוד הכניסה לו סך מסוים והוסיף לה החתן כנגדן שליש העולה לסך מסוים ס"ה כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא דא עולים לסך מאתיים זוז ועוד מאתיים זקוקים כסף צרוף לבד כל בגדיה ותכשיטיה וחפציה השיכים לגופה. וכך אמר ה"ה __________
בן __________ חתן דנן, אחריות שטר כתובתא דא ונדוניא דין ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתאי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא, נכסין דאית להון אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא
דא ואפילו מן גלימא דעל כתפאי, בחיי ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם, ואחריות וחומר שטר כתובתא דא
ונדוניא דין ותוספתא דא, קבל עליו ה"ה __________ בן __________ חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות דנהגין בבנת ישראל העשוין כתקון חז"ל, דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי, בביטול וכו'
ובפיסול וכו' וקנינא מן ה"ה __________ בן __________ חתן דנן למרת __________ בת __________ כלתא דא על כל מה דכתיב ומפרש לעיל במנא דכשר למקניא ביה
והכל שריר ובריר וקיים.

נאום________________________ עד 
נאום________________________ עד 
גם אני החתן ______________________ מודה על כל הנ"ל ובאעה"ח יום הנ"ל 
 

 


טקסט אורתודוכסי תרגום עברי C   Orthodox - Hebrew translation 
 

 

בסימן טוב ובמזל טוב ב______ בשבת ________ לחודש ______ שנת חמשת אלפים שבע מאות שישים ו_____ לבריאת העולם למנין שאנו מונים כאן קיבוץ טירת צבי במדינת ישראל. אנו העדים החתומים מטה מעידים איך שהחתן הנכבד _____ בן _________ למשפחת _______אמר לכלה הנאה ויעלת החן ___________בת _________ לבית _______היי לי לאישה כדת משה וישראל, ואני במאמר ובעזרת השם אעבוד ואכבד ואזון ואפרנס ואכלכל ואלביש אותך כמשפט בני ישראל העובדים ומכבדים וזנים ומפרנסים ומכלכלים ומלבישים ומקשטים את נשותיהם באמת ובאמונה. ומתחייב אני לתת לך בכתובתך, מוהר בתולייך ערך מאתיים זוזים כסף הראויים לך מדין תורה. ומזונותייך וכסותיך וכל צרכיך, ולחיות חיי משפחה באהבה וחיבה ורעות כדרך כל הארץ. והסכימה ונתרצתה מרת ____________ הכלה הנזכרת, ותהי לו לאישה.
[וזאת הנדוניה שהכניסה לו בין בכסף בין בזהב בין בבגדים ובין בכל צרכי הבית. הכל קיבל עליו החתן הנזכר בסך כסף השווה למאה זקוקים כסף צרוף, והוסיף לה החתן עוד סך השווה למאה זקוקים כסף צרוף,
סך כל ההתחייבות השווה למאתיים זקוקים כסף צרוף]. ונתרצה החתן הנזכר והוסיף והתחייב לה בתשואות חן בתור תוספת כתובה להשלים לחייבים המוזכרים למעלה לסכום כולל העולה לסך מאתיים זוז
ועוד מאתיים זקוקים כסף צרוף ועוד שלושים ושש אלף שקל מלבד ערך כל בגדיה וחפציה השייכים לגופה. [וכך אמר החתן _______ בן _________ אחריות שטר כתובה זה נדוניה זו תוספת כתובה זאת קיבלתי
עלי ועל יורשי אחרי, שיועמדו לפירעון מכל המשובח והמעולה שבנכסי וקנייני שיש לי תחת כל השמים
הן אלה שכבר זכיתי בקניינם והן אלה שאני עתיד לזכות בקניינם, נכסים שיש להם אחריות
ושאין להם אחריות כולם יהיו אחראים וערכים לפירעון שטר כתובה זה נדוניה זו ותוספת זאת,
ואפילו מהבגדים שעלי, בחיי ואחרי אריכות ימי, מעתה ועד עולם. ואחריות וחומר שטר כתובה זה
נדוניה זו ותוספת זאת קבל עליו החתן כחומר כל שטרי כתובות ותוספות כפי הנהוג בבנות ישראל
כתקנת חכמינו ז"ל שלא כאסמכתא ושלא כטופסי שטרות, בביטול כל מודעות ובפסול עדיהן] וקבלנו קניין
מאת ______בן ________ למרת ________ בת _________ הכלה הבתולה הנזכרת
בכלי שכשר לעשות בו קניין.
והכל שריר בריר וקיים

נאום עד _________________________
נאום עד _________________________
גם אני החתן __________________________
מודה על כל הנ"ל ובאעה"ח הנ"ל

 

 

 

 
 
טקסט אורתודוכסי נוסח חדש   D    New Orthodox Hebrew

This is a new orthodox text. This ketubah text was formed by Rabbi Elyashiv Kanohel and 
"Rabbi David Ben Zazon. This text is being used by the "Religious Kibbutz Movment 
and by many Rabbis across the USA

 


ב_______ בשבת ____, ב_______ לחודש________, שנת___________ לבריאת עולם, למניין
שאנו מונים בק"ק ________תבנה ותכונן, ב__________, אנו מעידים איך החתן _________
למשפחת _______ אמר לכלה _______ למשפחת ________, היי לי לאישה כדת משה וישראל.
ואני על דברתי, בעזרת ה', אעבוד ואכבד ואזון ואפרנס אותך ואשא אותך על כפי, כדרך בני ישראל,
העובדים ומכבדים וזנים ומפרנסים את נשותיהם באמונה. ואתן לך מוהר הבתולות כסף מאתיים זוז.
וגם אני מתחייב לך על המזונות, הכסות וכל הוצאותיך הראויות לך כתקנת חכמים, וחיי אישות כדרך כל הארץ. ונתרצתה_________ הכלה ותהי לו לאשה. והסכימו ביניהם לחיות באהבה ואחווה שלום וריעות.
הנדוניה והתוספות הכל קיבל עליו החתן בסך______ צמוד למדד לבד מכסף כתובתה. עוד התחייב לה
שלא ישא ולא יקדש שום אשה אחרת עליה בחיים כחרם דרבנו גרשום ושלא יצא מארץ ללא רשותה.
וכך אמר החתן ________: אחריות שטר כתובה זה על כל הכלול בו קבלתי עלי ועל יורשי אחרי להיפרע
מכל מיטב נכסי וקנייני שיש לי תחת השמים, שכבר קנויים לי, או שעתיד אני לקנותם. בין נכסים
שיש להם אחריות בין נכסים שאין להם אחריות, כולם אחראים וערבים לפרוע מהם שטר זה על כל הכלול בו, ממני ואפילו מגלימה שעל כתפיי בחיי ובמותי מעתה ועד עולם.
שטר כתובה זה אינו לא כאסמכתא ולא כטופסי שטרות, אלא ככל שטרי כתובות הנוהגים בישראל
כהוגן וכתיקון רבותינו ז"ל.
וקנינו מן החתן______ לכלה היקרה_______ על כל הכתוב ומפורש לעיל בכלי הכשר לקנות בו,
והכל שריר ובריר וקיים

חתימת העדים:______________עד.
                     ______________עד.

וגם אני החתן __________________מודה ומאשר את כל הנ"ל,
ובאתי על החתום ביום הנ"ל
 

 

טקסט שיוויוני   E     Egaliterian 1  Hebrew
 

בסימן טוב ובמזל טוב

ב ________ בשבת, ________ יום בחודש ________, שנת חמשת
________אלפים ושבע מאות ושישים ושבע למניין שאנו מונין כאן ב________ ת"ו,
אנו מעידים שהחתן ______________________ לבית ____________

אמר לכלה ___________________________ לבית _____________

היי לי לאשתי כדת משה וישראל, ואני אכבד ואוקיר ואפרנס אותך כמשפט
יהודים כשרים המכבדים ומוקירים ומפרנסים את נשותיהם באמונה,
ואתן לך כסף כתובתך וכל זכויותיך שראוי לתת לך מדין תורה ומדברי סופרים
וכמנהג יהודים כשרים במקום הזה, וברשותך אחיה אתך בנאמנות חיי אישות כדרך כל עולם, 
ואבנה יחד אתך בית בישראל שבו ישרו אהבה ואחווה שלום ורעות 
ושבו נטפח יחד את מורשת היהדות, אהבת ישראל וכבוד הבריות.
והסכימה הכלה והייתה לו לאשתו.

ואנו גם מעידים שהכלה _________________ לבית ________ אמרה
לחתן _________________ לבית__________ 
אישי אתה כדת משה וישראל, ואני אכבד ואוקיר ואפרנס אותך כמשפט יהודיות כשרות 
המכבדות ומוקירות ומפרנסות את אישיהן באמונה, 
ואתן לך את כל זכויותיך שראוי לתת לך מדין תורה ומדברי
סופרים וכמנהג יהודיות כשרות במקום הזה, ואחיה אתך בנאמנות חיי
אישות כדרך כל עולם, ואבנה יחד אתך בית בישראל שבו ישרו אהבה
ואחווה שלום ורעות, ושבו נטפח יחד את מורשת היהדות, אהבת ישראל
וכבוד הבריות. והסכים החתן והיה לה לאישה.
ואנו גם עדים איך החתן והכלה הסכימו ששומת בית הדין תקבע את סכום
פירעון שטר כתובה זה בחיי החתן ולאחר אריכות ימיו ועתה ועד עולם
ושכל רכושם יהיה משועבד לפירעון שטר כתובה זה. וגם שאר תנאי
הכתובה קבלו עליהם החתן והכלה, לא כמסמך סתמי אלא כחוזר וכחומר
כל שטרי כתובות הנוהגים בישראל כהוגן וכתיקון חז"ל על כל מה שכתוב
ומפורש לעיל בכלי שכשר לקבל בו קניין. וקבלנו קניין מהחתן לכלה
ומהכלה לחתן וחתמנו על שטר כתובה זה בזמן הנזכר לעיל,
והכל ברור ותקף וקיים
נאום __________________

נאום __________________

נאום __________________

נאום __________________

גם אנכי החתן מודה על כל האמת ובאתי על החתום _________ חתן.
גם אנכי הכלה מודה על כל האמת ובאתי על החתום _________ כלה.

__________________________________
הרב מסדר הקידושין

 

 

 

 

   F     Egaliterian  2  Hebrew   טקסט שיוויוני

ב___________ בשבת ____________________ יום לחודש _____________ תש____
למניין שאנו מונים כאן ________________ אשר  במדינת ישראל


אנו מעידים כי

 
אמר החתן _____________________ בן ______________________________ לכלה:
"וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים וארשתיך לי באמונה".
היי לי לאישה כדת משה וישראל. 
 

ואמרה הכלה _________________ בת _________________________________ לחתן:
"שימני כחותם על לִבך"
הֱיה אישי כדת משה וישראל, ואני אהיה לך לאישה באמונה, באהבה וביושר.


החתן והכלה אמרו פה אחד:

נהיה שותפים בברית נישואין. נשאף להקים באחריות ובמסירות בית יהודי חם,
שבו תשרור אהבה והבנה, עזרה הדדית, פתיחות והתחשבות,
בית שבו נכבד ונוקיר את המשותף והשונה שבינינו.
יהיו נא חיינו מתחדשים בכל עת, ולִבנו שלם לקראת הבאות - התקוות והאכזבות, ההישגים והכישלונות, וברגישות נתמוך ביצירה המשותפת והנפרדת של כל אחד מאתנו.

קיבלנו עלינו שטר כתובה זו והכול שריר וקיים.


כלה  _________________      חתן  _______________

___________________________________________
__________________________________________
עדים

__________________________________
הרב מסדר הקידושין
 

 

 

טקסט שיוויוני   G     Egaliterian  3  Hebrew

 

 

 ____ב________ בשבת ___________________________ יום לחודש ___________ תש
למניין שאנו מונים כאן ____________________ אשר במדינת ישראל


אמר החתן ___________________ בן ____________________________ לכלה

הכניסיני תחת כנפך,
ואגלה לך את נפשי, אהבתי ואמונותיי,
והיי לי לאישה כדת משה וישראל;

אמרה הכלה ________________ בת _____________________________ לחתן

שימני כחותם על לִבך,
ואגלה לך את נפשי, אהבתי ואמונותיי,
והֱיה אישי כדת משה וישראל.

זו הברית בינינו:

נבנה את ביתנו המשותף תוך גילוי לב הדדי, פתיחות, התחשבות ואהבה. נשאב כוח מהחיבור בינינו,
נתמוך ביצירה משותפת ונפרדת של כל אחד מאִתנו, למען הגשמת יכולתנו הגופנית, הנפשית והרוחנית. 
נחלק בינינו את מלאכת החיים כפי יכולותינו, בשוויון, בהגינות ומתוך רצון כן. 
נחנך את ילדינו ברוח הקדמה, אהבת האדם והחי, תוך הימנעות מדעות קדומות ומשנאת חינם.
נלמד אותם את יופייהּ וחכמתהּ של היהדות. נכיר להם את ההיסטוריה והמסורת של עמם ואת תולדות משפחותינו, ונִלמד אִתם ומהם.
יש בנו תקווה שנדע להתגבר על ימים קשים, ושנמצא את הכוח להבין ולסלוח, למחול זה לזה על המגרעות, החולשות ומצבי הרוח, ולעמוד זה לצד זה, שנדע להקשיב ולהיות רגישים, כדי שנחזק איש את רעהו ונתחזק באהבתנו.

והכול שריר וקיים.
_____________________          _____________________
     חתן                                                  כלה
________________________
הרב המסדר

__________________________________________
________________________________________
עדים
 

טקסט ליום נישואין  H     Anniversary Ketubah Text, Hebrew

 

 

ב________ בשבת ________יום לחדש ________ שנת חמשת אלפים ושבע מאות ________ 
לבריאת עולם למנין שאנו מנין פה _________________.
אנו, ________________________ ו- _________________________, 
נכנסנו, כבעל ואישה, בברית הנישואין, כדת משה וישראל.
היום, ביום נישואינו ה- ______________, אנו חוגגים מחדש ומאשרים מחדש את התחייבותנו זה לזו כאוהבים ושותפים בברית הנישואין.
יחד חווינו, שמחה ועצב, הצלחות וקשיים וחלוף העיתים, העמיק את האהבה והכבוד שאנו רוחשים זה לזו.
בחגנו את הזיכרונות אותם יצרנו יחד, אנו זוכרים ומחדשים בעת הזו, את התחייבויותנו ביום נישואינו-
לאהוב, להוקיר, לכבד ולתמוך זה בזו באמת ובכנות - ומתחייבים להמשיך להתקדם יחד ולהגשים את חלומותינו, באהבה ואמון משותפים.
יהיה ביתינו משכן לאהבה, אחווה, שלום ורעות, גילה, רינה, דיצה וחדווה,
בית המלא בחכמה ואמונה, כסמל להתחייבותנו הנצחית יחדיו
"אני לדודי ודודי לי"
יחד בעוד שנים רבות של בריאות ושמחה
נאום _________________________
נאום _________________________

bottom of page